Regulamin

REGULAMIN OW PERKOZ

obowiązujący Wczasowiczów i Gości Ośrodka

 1. Na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „PERKOZ” mogą przebywać tylko osoby, które opłaciły pobyt w ośrodku.
 2. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 – 7.00.
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
 4. Formalności związane z meldunkiem i opłatą za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu przed zajęciem domku. Opłata wnoszona jest gotówką za cały zaliczkowany pobyt i nie ulega zmniejszeniu w przypadku chęci skrócenia pobytu. Nieuregulowanie pełnej kwoty zadatkowanego pobytu w pierwszym dniu przyjazdu przed zajęciem domku równoznaczne jest z rezygnacją z rezerwacji. Nie ma możliwości skrócenia okresu pobytu i opłacenia kwoty za okres krótszy niż uzgodniono w potwierdzonej rezerwacji. Wcześniejszy wyjazd nie powoduje podstawy do roszczenia o zwrot części kwoty opłaconego pobytu.
 5. Rodziny 2 os. (w domkach 2 os.) posiadające dziecko do lat trzech nie ponoszą dodatkowej opłaty z tytułu zakwaterowania.
 6. Wczasowicze mogą przyjmować gości na terenie ośrodka od 9.00 do 20.00 (nie dłużej niż 3 godziny), po uprzednim zgłoszeniu w recepcji.
 7. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd) opłaty nie podlegają zwrotowi.
 8. Brak przyjazdu i opłacenia pełnej kwoty zadatkowanego pobytu do godz. 21 pierwszego dnia pobytu traktowany jest jak rezygnacja z rezerwacji i rezerwacja zostaje anulowana.
 9. Ośrodek za rzeczy zaginione w czasie pobytu na wczasach nie bierze żadnej odpowiedzialności. Obowiązek zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na wczasowiczu.
 10. Zabrania się używania w domkach kuchenek elektrycznych i gazowych.
 11. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren ośrodka.
 12. Ośrodek posiada niestrzeżony parking, na którym wczasowicze parkują samochody w miejscu wskazanym przez recepcję. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc dla domku 2, 3 i 4 os. przewidziane jest jedno miejsce parkingowe, a dla domku 8 os. – dwa.
 13. Wczasowicz zobowiązany jest rozliczyć się z wyposażenia domku zgodnie z wykazem. Za rzeczy zniszczone z jego winy ponosi odpowiedzialność.
 14. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
 15. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel ośrodka.

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI

HOTELU BIAŁY DWÓR ORAZ OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO PERKOZ

W OKUNINCE

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych naszych Gości jest Biuro Rachunkowe i Porady Prawne Anna Demianiuk prowadzący Hotel Biały Dwór w Okunince oraz Ośrodek Wypoczynkowy Perkoz.

2. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH

Kontakt Inspektora Ochrony Danych– hotelbialydwor@wp.pl

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Dane osobowe Gości hotelowych przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:
– dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu,
– udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
– zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

– firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,

– firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

– firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

– pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

– pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

6. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Gości hotelowi posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres hotelbialydwor@wp.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

9. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

10. DOSTĘP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości Hotelu Biały Dwór oraz Ośrodka Wypoczynkowego Perkoz dostępna jest również na stronie internetowej www.hotelbialydwor@wp.pl

Hotel Biały Dwór

Ośrodek Wypoczynkowy PerkozNapisz do nas